De Schatkamer

13e zondag door het jaar


2 Koningen 4, 8-11, 14-16a

Psalm 89, 2-3, 16-17, 18-19

Romeinen 6, 3-4, 8-11

1 Petrus 2, 9

Matteüs 10, 37-42


Ja. De vraag waarmee we vorige week geëindigd waren, wordt in de evangelietekst van de dertiende zondag snel en niet mis te verstaan beantwoord. Het getuigenis van de martelaren zal van elke leerling van Jezus gevraagd worden. ‘Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig.’ De zinnen die eraan vooraf gaan kunnen tegen de borst stoten als je ze niet correct interpreteert. Je zou kunnen verstaan dat Jezus in concurrentie wil treden met je naaste familieleden over de hoeveelheid liefde die je voor hen over hebt. Dat is niet het geval. Een leerling van Jezus vindt zijn einddoel in de totale liefde voor de vijand, waarom zou hij dan zijn familieleden niet mogen beminnen? Wat Jezus bedoelt: er is geen enkele valabele reden om uit de relatie met Hem te stappen. Deze relatie vraagt om een totaal engagement. Een beetje leerling zijn van Jezus, kan niet. Zelfs al leidt deze weg naar de dood. Wie zijn focus legt op het lichamelijke leven in de ogen van de mensen, zal het op een bepaald moment zonder twijfel afleggen tegen de overmacht van de dood. Wie echter bereid is zijn menselijke bestaan los te laten, zal het volle leven vinden in God. We vinden in deze woorden de bevestiging van wat we vorige week al begrepen hadden. Nu zet Jezus echter een stap verder.

‘Wie u opneemt, neemt Mij op.’ De focus verplaatst zich van de leerlingen naar de rest van de mensen. Van de verkondigers naar wie de verkondiging hoort. Van de profeet naar de mensen die de profetie ontvangen. Dan blijkt: er zullen niet alleen mensen zijn die weerstand bieden en geweld zullen gebruiken. Op sommige plaatsen zullen de verkondigers met hun Blijde Boodschap terecht kunnen bij mensen die hen met open armen in hun huis en in hun leven opnemen. Dezen zullen hun loon ontvangen zoals de rijke vrouw uit Sunem. Zij geeft de profeet herhaaldelijk te eten en bouwt zelfs een extra kamer om hem onderdak te verlenen. Haar loon is groot. Ze zal een zoon krijgen. De boodschap is helder: wie de vertegenwoordiger ontvangt van de God van het leven, ontvangt leven van die God. ‘Wie u opneemt, neemt Mij op,’ zegt Jezus, ‘en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.’  Telkens de leerling van Jezus volhardt in de verkondiging van de Blijde Boodschap, geeft hij aan een medemens de kans God zelf in zijn leven te ontvangen. 

Dat wij op zondag verzamelen in het huis van de Heer wil zeggen dat het ons al overkomen is. Een heilige man of vrouw Gods moet zich ooit hebben aangediend. Wij hebben de deur van ons huis en van ons hart geopend. Misschien hadden we toen niet eens door dat we God zelf ontvingen. Misschien hebben we pas later geweten dat die heilige het zaad van Gods woord in ons leven uitgezaaid heeft. Dat we zwanger zijn geworden van dat woord. Nu is een goed moment om dankbaar naar die ontmoeting terug te kijken. Met Psalm 89 bijvoorbeeld: ‘Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.’ ‘Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is, omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.’ Wie heeft dat gelaat binnengebracht in jouw leven? 

Telkens de leerling van Jezus volhardt in de verkondiging van de Blijde Boodschap, geeft hij aan een medemens de kans tot het nieuwe leven waarover Paulus spreekt. Hij heeft het over de onderdompeling van de doop. Het is het beeld van de christen die deelt in de dood van Jezus. Met Jezus staat de christen echter op uit de dood ‘opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus.’ De kern van dit leven is dat het alleen met God van doen heeft. Dood voor de zonde. Levend voor God. Dat is de inhoud van het grootse citaat uit de eerste Petrusbrief dat we lezen als vers voor het evangelie: ‘Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht.’ 

Hoe magistraal ook, het begint met concrete keuzes en handelingen. Het kruis oppakken en Christus volgen. Hem in je leven opnemen als de eregast. Of nog simpeler: zijn leerlingen met open armen ontvangen en ze een glas water aanbieden. 

kathedraal Antwerpen  -  Groenplaats 21  -  2000 Antwerpen

www. dekathedraal.be           info@dekathedraal.be