De Schatkamer

Tweede zondag door het jaar

16 januari 2022Jesaja 62, 1-5

Psalm 96, 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a en c

1 Korintiërs 12, 4-11

2 Tessalonicenzen 2, 14

Johannes 2, 1-12
In elk van de drie liturgische jaargangen begint de reeks van de zondagen door het jaar met een paukenslag. Telkens lezen we uit het Johannesevangelie in plaats van uit de evangelist van het jaar. Nog geen Lucas dus in dit geval maar de ‘Bruiloft van Kana’. Het vers voor het evangelie maakt duidelijk wat de bedoeling is: ‘God heeft ons geroepen door de verkondiging van het evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verwerven’. Als we ons week na week onder de teksten van de heilige Schrift plaatsen, is dat om de heerlijkheid van Christus te verwerven. Dit is onze roeping. 

Met onze wekelijkse diensten erkennen we dat het om een proces gaat. Stukje bij beetje komen we meer thuis in de blijde boodschap die ons verkondigd wordt. De verkondiging van Gods heilsaanbod sijpelt langzaam binnen in ons bestaan. Dit gebeurt in eerste instantie zintuigelijk. We horen de woorden, we zien het boek. Nadat we in de kersttijd gevierd hebben dat Gods Woord vlees is geworden, wil dit Woord vervolgens vlees en bloed krijgen in ons. Wie binnentreedt in onze liturgie vertrouwt zich toe aan dit proces. De evangelist ziet de bruiloft van Kana als de start hiervan. ‘Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen’. Het Johannesevangelie noemt verschillende tekenen die door hun verbijsterende kracht iets openbaren van Jezus’ identiteit. Meer bepaald functioneren ze als een authenticatie: in deze mens is God zelf aan het werk. Toch benadrukt het evangelie telkens dat de volle waarheid nog niet aan het licht komt in die tekenen. ‘Nog is mijn uur niet gekomen’, zegt Jezus er zelf over. Het ultieme teken zullen we pas ontdekken op Goede Vrijdag. Dat is het uur.  Toch is ook dit eerste teken al een openbaring van zijn heerlijkheid. We mogen zien, horen, voelen en ervaren wie Hij is. We mogen ontdekken wat Hij kan betekenen voor mensen. Wat Hij ons te bieden heeft. 

In de loop van het liturgische jaar zullen we vaak merken dat de profeten ons de woordenschat aanreiken om uit te drukken wie Jezus is en wat we bij Hem mogen zoeken. Als het gaat om de vervulling van Gods belofte is Jesaja de meest aanwezige bron. Luister maar. Wat ons te wachten staat: gerechtigheid die straalt als de zon, heil dat brandt als een fakkel. Wat dit met ons zal doen: een flonkerende kroon zullen we zijn, een koninklijke diadeem. Het land waarop we wonen zal heten ‘zij die echtgenote is geworden’. De grond waarop we staan is die van het meest verregaande verbond dat menselijk denkbaar is. God is de bruidegom, wij zijn de bruid. ‘Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zal uw God zich verheugen in u.’ Is het een toeval dat Johannes het eerste van Jezus’ tekenen situeert op een huwelijk? Het water van de rituele reiniging wordt de feestelijke drank van het verbond. Beter dan ooit smaakt het als de dienaars doen wat Jezus hun zegt. Het teken maakt duidelijk wat hier op het spel staat: onze relatie met God die de basis vormt van ons bestaan. Zo openbaart Jezus zijn heerlijkheid. ‘En zijn leerlingen geloofden in Hem,’ staat er. Geloven heeft alles te maken met de herkenning en de erkenning van Jezus’ identiteit. Als Hij zichzelf mag zijn, als Hij zijn zending mag waarmaken in ons, worden wij nieuwe mensen die leven in Gods ‘welbehagen’. 

De woorddienst van deze zondag presenteert ons vervolgens twee reacties op deze genade. In de antwoordpsalm klinkt ten eerste de roep om God te loven om zijn heerlijkheid. ‘Meldt de volken Gods wondere daden.’ Drie maal horen we de imperatief ‘zingt’ in de eerste strofe. Daarna worden we aangespoord om te verkondigen en te melden. Vervolgens klinkt driemaal: ‘huldigt’. Ten slotte roept de psalmist: ‘Gaat’, ‘beeft’ en ‘zegt’. Op de weg naar het verwerven van de heerlijkheid van onze Heer, mogen we niet zwijgen. We zijn geroepen om te communiceren tegenover God en tegenover alle volken. Paulus maakt ten tweede duidelijk dat verschillende vertalingen mogelijk zijn in het leven van de gelovigen. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening en allerlei soorten werk. De een heeft wijsheid, de ander kennis en nog een ander geloof. De een geneest, de ander toont Gods overweldigende kracht. Hoe verschillend de leerlingen van Jezus ook mogen zijn, ze delen allen in een en dezelfde Geest. Hij is de gids die mensen de weg wijst in hun traject naar de verwerving van Jezus’ heerlijkheid.  

kathedraal Antwerpen  -  Groenplaats 21  -  2000 Antwerpen

www. dekathedraal.be           info@dekathedraal.be