De Schatkamer

21e zondag door het jaar

21 augustus 2022


jesaja 66, 18-21

Psalm 117, 1, 2

Hebreeën 12, 5-7, 11-13

Johannes 14, 6

Lucas 13, 22-30

De weg naar Jeruzalem. Jezus had hem vastberaden ingezet. Vorige week hebben we gehoord dat wij diezelfde vastberadenheid moeten tonen om deze loopwedstrijd te voltooien. ‘In die tijd trok Jezus door steden en dorpen, gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar Jeruzalem.’ Het is niet verwonderlijk dat iemand stilaan op het idee komt om aan Jezus te vragen: ‘Heer, zijn het er weinig die gered worden?’ Wie kan het eigenlijk aan om werkelijk volgeling van Jezus te zijn en te blijven? Achter deze vraag schuilt nog een andere: Wie is uiteindelijk goed genoeg in de ogen van God?

Jezus antwoordt in twee golven. Aanvankelijk is Hij streng: het is weinigen gegeven om de nauwe deur van het Koninkrijk binnen te gaan. De radicaliteit van de keuze is onverbiddelijk. Wie niet waakzaam is, wie niet bereid is afleidingen achter zich te laten, wie niet al zijn bezittingen loslaat, wie de vuurdoop niet overleeft, zal het Rijk Gods niet binnenkomen. ‘Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft.’ Het is een keiharde uitspraak. Maar plots kantelt Jezus’ boodschap. Blijkbaar zal een menigte aanzitten in het koninkrijk Gods. ‘Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden’. 

Jesaja al verkondigt dat Gods heil niet voorbehouden is voor het Godsvolk Israël. ‘Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen’. Dit zal plaatsvinden dank zij de zogenaamde kleine rest. Het volk Gods zal door het vuur gelouterd worden. Van wie dan overblijft, zendt God enkelen uit over de hele wereld. ‘Onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen,’ zegt God, ‘uit alle volkeren [zullen zij] uw broeders en zusters bijeenbrengen op mijn heilige berg in Jeruzalem.’    

Als antwoord op deze blijde boodschap bezingen we met de kortste psalm deze universele redding: ‘Looft nu de Heer, alle naties der aarde, huldigt de Heer, alle volken rondom. Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft; de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.’ De deur is nauw maar de uitnodiging is universeel. 

Voor de leerlingen die met Jezus onderweg zijn blijft het een harde boodschap. In zijn tijd is het zelfs choquerend. De mensen die zich tot het uitverkoren volk rekenen, krijgen te horen dat ze waarschijnlijk buitengesloten worden. De mensen die verloren leken voor het Goddelijke heil, ontvangen het evangelie van Gods redding. Hier hoor je, voor alle duidelijkheid, niet alleen de spanning tussen Israël en de heidenen. Hier hoor je de spanning tussen degenen die de loopwedstrijd naar Jeruzalem wel voltooien en degenen voor wie het te veel gevraagd is. Ongetwijfeld voelt een aantal van Jezus’ leerlingen zich ontmoedigd door zijn strenge woorden. Ongetwijfeld ook vandaag. Luister dan naar de Hebreeënbrief. God voedt ons op. Dit houdt onvermijdelijk in dat Hij ons tuchtigt. Juist omdat Hij ons liefheeft, is Hij streng. Zijn doel is immers niet dat we ons amuseren. Hij wil dat we uitgroeien tot volwaardige mensen. Niet de aardse maar de hemelse mens staat Hem voor ogen als Hij naar ons kijkt. Hij denkt met andere woorden op langere termijn. Jezus’ harde woorden hebben als doel: de heilzame vrucht van een heilig leven. 

Laat je dus niet ontmoedigen zegt de tekst aan de Hebreeën: ‘Heft op de slappe handen, strekt de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan’. En de enige weg is Jezus zelf. Het vers uit het Johannesevangelie windt er geen doekjes rond: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer, niemand komt tot de Vader tenzij door mij.’ Jezus is de grond van het bestaan waarop je helemaal kan vertrouwen. Waarheid noemt de Bijbel dat. Hij is het beeld van de echte mens in wie de Eeuwige zichtbaar wordt. Het eeuwige leven, heet dat. Om door de nauwe poort binnen te gaan in het Koninkrijk van God, moet je Hem volgen. Naar Jeruzalem.  

kathedraal Antwerpen  -  Groenplaats 21  -  2000 Antwerpen

www. dekathedraal.be           info@dekathedraal.be