De Schatkamer

24e zondag door het jaar

11 september 2022


Exodus 32, 7-11, 13-14

Psalm 51, 3-4, 12-13, 17 en 19

1 Timotheüs 1, 12-17

2 Korintiërs 5, 19

Lucas 15, 1-32

Enkele weken geleden lazen we: ‘Heer, wie mag te gast zijn in uw tent?’ Het was de 16de zondag en het ging over gastheerschap. Als je de Heer ontvangt en je geeft Hem de ruimte dan wordt Hij je gastheer. Psalm 15 benadrukte dat dit voorbehouden is aan wie recht in zijn schoenen staat. Het is dus niet verwonderlijk dat Bijbelkenners geschokt zijn als ze ontdekken dat Jezus tollenaars en zondaars ontvangt. Zij zijn bij Jezus te gast, hoewel ze de liefde tegenover God en de medemens tekort doen. Hoe valt dit te verzoenen met de veeleisende Jezus die wij nu al enkele weken aan het woord hebben gehoord? 

Jezus beschrijft de vreugde die je voelt als je vindt wat je kwijt was. Zo kijkt God naar mensen. De zondaar heeft zich afgekeerd van God. God is hem kwijt en dat doet God verdriet. Maar stel je zijn blijheid voor als één zondaar zich bekeert. En de uitbundige vreugde van de engelen in de hemel.

In de Bijbelse geschiedenis groeit het inzicht in de kracht van de verzoening tussen God en mens geleidelijk. Vaak zijn het Gods vertegenwoordigers op aarde die dit inzicht doen groeien. Denk aan Abraham die schaamteloos bidt voor de inwoners van Sodom. En kijk naar Mozes die de onverzettelijke woede van God ombuigt in geduld. Wie zich afkeert van God creëert een breuk. Daar doet ook Jezus niets van af. Deze breuk is echter niet ongeneeslijk. Verzoening is mogelijk. Bekering is daarvoor nodig. Letterlijk: omkeren en terugkeren. ‘Ik ga terug naar mijn Vader’, zegt de zoon die tot inzicht is gekomen dat het onverstandig was zich van zijn vader te distantiëren. Deze zondag oefenen wij ons in deze houding. We nemen bij het keervers van de antwoordpsalm de woorden van de jongste zoon in de mond en drukken zo uit dat ook wij verlangen naar de feestmaaltijd met Jezus. Dat we inzien dat we daarvoor dingen moeten achterlaten. Dat ons leven tot nu toe getekend is door tegengestelde strevingen en keuzes. ‘Delg mijn zondigheid in uw erbarmen’, bidden we met psalm 51. Dan merk je plots dat we toch niet zover afstaan van Jezus’ verkondiging van de vorige zondagen. ‘Een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af’, staat er in de psalm. ‘Wie zich vernedert, zal verheven worden’, zei Jezus. Vandaag staan we er bij stil dat vernedering bekering kan betekenen en dat verheffing ook verzoening inhoudt. Deze verzoening is verzekerd voor wie zich van harte bekeren. Daarvoor staat Jezus garant. ‘God heeft in Christus de wereld met zich verzoend’ horen we in het evangelievers. Het is reeds gebeurd. De vraag is of wij op deze verzoening intekenen. ‘Hij gaf ons de boodschap van de verzoening mee’, vervolgt het evangelievers dat genomen is uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Van de kracht van deze verzoening weet Paulus alles. Hij heeft ze namelijk aan den lijve ondervonden. 

Met krachtige stem verkondigt hij de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de grootse boodschap: ‘Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden’. ‘En de eerste van hen’, vervolgt Paulus, ‘ben ik.’ Als Paulus zich vervolgens een model voor allen noemt, is dat geen grootspraak waarmee hij zich tot voorbeeldmens wil bevorderen. Integendeel, hij belijdt de zondigheid van zijn verleden: een godslasteraar, een vervolger en geweldenaar was hij. Verschrikkelijke daden heeft hij op zijn geweten. Door hem hebben mensen het leven gelaten, weten we uit het boek Handelingen. Niet zijn levensloop noemt Paulus een model maar de manier waarop Christus werkt in het leven van mensen. Kijk naar mij, zegt Paulus. Als Jezus zelfs mij deelachtig kan maken aan de rijke genade van God, dan kan Hij dat ook met jou. 

Niet ons verleden is wat telt in de ogen van God. Waar het Hem om te doen is, zijn de keuzes die we hier en nu maken en de toekomst waarop we ons richten. Niemand moet van zichzelf denken: Ik ben verloren. Als je vandaag Jezus volgt, ontvangt Hij je rijkelijk. Tot vreugde van de engelen in de hemel.

kathedraal Antwerpen  -  Groenplaats 21  -  2000 Antwerpen

www. dekathedraal.be           info@dekathedraal.be