De Schatkamer

3e zondag in de Paastijd

18 april 2021


Handelingen 3, 13-15, 17-19 

Psalm 4, 2, 4, 7, 9

1 Johannes 2, 1-5a

Vgl. Lucas 24, 32

Lucas 24, 35-48Handelingen

In de eerste lezing van de vorige zondag werden we herinnerd aan het visioen van want christelijk leven inhoudt. ‘Een van hart en ziel’, zijn de christenen en daarom is er niemand die nood lijdt. Op de derde en de vierde zondag horen we opnieuw waarop dit visioen gebouwd is. De verkondiger van deze blijde boodschap is Petrus. Hij spreekt tot de joodse mensen die in de tempel rond Petrus en Johannes samenscholen als ze zien hoe een lamme door hun toedoen danst en springt. Dit is een uitgelezen moment om hen uit te nodigen om ook leerling van Jezus te worden. Wat is de marketingstrategie van de apostelen? Hoe maken zij reclame voor Jezus? In ieder geval niet door de mensen naar de mond te praten. Integendeel. Jullie hebben Jezus overgeleverd. Jullie hebben hem verloochend. Jullie hebben de Heilige Geest en de Gerechte verloochend. Jullie hebben de Vorst des levens gedood. Op het eerste gezicht zijn er slechts twee reacties mogelijk. Ofwel geloof je er niets van en klasseer je Petrus’ woorden verticaal. Ofwel geloof je wat hij zegt en dan zak je in de grond van schaamte. In geen van beide gevallen heeft de vreugde van het evangelie de harten van mensen verwarmd. Tenzij de blijde boodschap zich aandient als waarheid die transformeert. Zonder de pijnlijke realiteit te verbloemen, verkondigt de apostel die zelf Jezus verloochend heeft dat er wel degelijk toekomst is: ‘Bekeert u dus en hebt berouw opdat uw zonden worden uitgewist.’ De hedendaagse allergie voor het Bijbelse concept ‘zonde’ komt voort uit de menselijke fixatie op de veroordeling. In Gods verkondiging daarentegen is de erkenning van de zonde de eerste stap naar barmhartigheid en bevrijding.


Eerste Johannesbrief

Johannes maakt een onderverdeling tussen zonde in de toekomst en zonde in het verleden. Wat de toekomst betreft, is het ons streefdoel als christen om zonde te vermijden. Daarmee bedoelt hij: gehoorzaam zijn aan het woord van God. Meer bepaald de keuze om je hele leven in het teken te stellen van de volmaakte liefde. Het moet duidelijk zijn dat zondes niet op te lijsten zijn in objectieve regels. Zondigheid is namelijk een relationeel begrip. Het gaat over de beleving van verbondenheid met God en met mensen. Uit onze menselijke ervaring weten we dat je omgangsvormen niet kan verabsoluteren. Wat je tegen de ene persoon kan zeggen, mag je niet op dezelfde wijze aan iemand anders vertellen. Wat in een bepaald context ongepast is, kan elders misschien wel. Het gaat erover dat je rekening houdt met de persoon met wie je je verhoudt. Dat de liefde de norm is. 

Als we met die wetenschap terugkijken op ons handelen in het verleden, moeten we erkennen dat er momenten waren dat andere normen zich opdrongen. Daarover spreekt Johannes met groot vertrouwen: niet veroordeling is het gevolg maar bevrijding. Al onze zonden worden goedgemaakt, schrijft Johannes, dank zij de ene mens die zich nooit heeft laten afleiden van het uiteindelijke doel. Hij is voor ons een voorspreker bij de Vader. Niemand die bij Hem vergeefs zal aankloppen als het gaat om het verlangen naar barmhartigheid. 


Evangelie

Die goddelijke voorspreker dient zich aan als iemand met wie je een persoonlijke relatie kan hebben. De Verrezene is een mens van vlees en bloed die spreekt en eet, lezen we in het evangelie van Lucas. Het valt wel op dat in deze tekst niet de verbijstering primeert over het gegeven dat een dode levend verschijnt. De focus ligt op de interpretatie van dit gebeuren. Jezus zelf reikt de betekenis aan: alles staat in het teken van de vervulling van de Schriften. Het Woord van God en zijn verbond met de mensen, daar is het Hem om te doen. Het levensverhaal van Jezus, vooral dan zijn lijden, sterven en verrijzen, is een openbaring van Gods liefde voor de mensen. Wil je God kennen dan moet je naar Christus kijken. Hij maakt je geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 

Ook hier vind je het dubbele tijdsperspectief dat we in de tweede lezing aantroffen. Wie gezondigd heeft, kan vergiffenis ontvangen. Wie zich bekeert, wordt getuige van de blijde boodschap onder eender welk volk, waar dan ook in onze wereld. Opdat iedereen het kan meemaken dat Christus binnentreedt en zegt: ‘Ik ben het; vrees niet. Vrede zij u.’

 

kathedraal Antwerpen  -  Groenplaats 21  -  2000 Antwerpen

www. dekathedraal.be           info@dekathedraal.be